Elmer Andersson x LAD – On My Mind

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Με άνεση και καλή διάθεση ο ευχάριστος ρυθμός μας ξεσηκώνει και καταφέρνει να διώξει μακριά τις ανησυχίες μας. Η θεσπέσια μελωδία μοιράζεται μαζί μας την χαρά της και το κέφι της και μας ανοίγει νέους ορίζοντες για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και τις δυσκολίες της. Τα φωνητικά με καθαρή και σαφή ταυτότητα μας αγαλλιάζουν και μας μεταφέρουν την θετική τους ενέργεια.”

“In a comfortable and good mood our pleasant pace raises and manages to drive away our concerns. The exquisite melody shares with us its joy and fun and opens us new horizons about how we perceive its life and difficulties. The vocals with a clear and clear identity rejoice and convey to us their positive energy.” *

“I ett bekvämt och gott humör höjer vår trevliga takt och lyckas driva bort våra bekymmer. Den utsökta melodin delar med oss ​​sin glädje och roliga och öppnar oss nya horisonter om hur vi uppfattar dess liv och svårigheter. Sången med en tydlig och tydlig identitet gläder sig och förmedlar till oss deras positiva energi.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Elmer Andersson x LAD – On My Mind”:
Spotify: open.spotify.com/track/6CVuhce3Z5ilGjMnsfuY0i

Hogland – After Life

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Interesting mixture of style combined together intro this club oriented EDM song. Country feeling with guitar info progresses so well into dance summer anthem. Lead vocal is so catchy, same goes with beautiful synth themes, that creates wonderful atmospheric structure. ”

“Ενδιαφέρον μείγμα στυλ σε συνδυασμό με αυτό το τραγούδι προσανατολισμένο στο club. Η αίσθηση της χώρας με τις πληροφορίες κιθάρας εξελίσσεται τόσο καλά στο χορό καλοκαιρινό ύμνο. Το Lead Vocal είναι τόσο πιασάρικο, το ίδιο συμβαίνει με όμορφα θέματα synth, που δημιουργεί υπέροχη ατμοσφαιρική δομή.” *

“Intressant blandning av stil kombinerade intro denna klubborienterade EDM -låt. Landskänsla med gitarrinfo fortskrider så bra in i dans sommarsång. Leadvokal är så fängslande, samma sak med vackra synth -teman, som skapar underbar atmosfärisk struktur.” *

-Nagamag.com

The song “Hogland – After Life” is released by Helix Records

Song Sources for “Hogland – After Life”:
Spotify: open.spotify.com/track/5NUQxIxeF3IaGs0pSAr4BX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=a5fU3o60GfU
Deezer: www.deezer.com/track/2263103387

Carl Bagge – Childhood – Edit

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Jazz song with some amazing talents behind the instruments used, specially the pianist. His talent, emotions and depth it have can be heard with every note played. Saxophone solo expands that feeling, followed by piano harmonies in the background perfectly. Smooth rhythm structure creates wonderful atmosphere around them. ”

“Τζαζ τραγούδι με μερικά εκπληκτικά ταλέντα πίσω από τα χρησιμοποιούμενα όργανα, ειδικά τον πιανίστα. Το ταλέντο, τα συναισθήματα και το βάθος του έχει ακούσει με κάθε σημείωμα που παίζεται. Το σόλο σαξόφωνο επεκτείνει αυτό το συναίσθημα, ακολουθούμενο από αρμονίες πιάνου στο παρασκήνιο τέλεια. Η ομαλή δομή ρυθμού δημιουργεί υπέροχη ατμόσφαιρα γύρω τους.” *

“Jazzlåt med några fantastiska talanger bakom de instrument som används, speciellt pianisten. Hans talang, känslor och djup som det har kan höras med varje anteckning som spelas. Saxofonsolo utvidgar den känslan, följt av piano harmonier i bakgrunden perfekt. Slät rytmstruktur skapar underbar atmosfär runt dem.” *

-Nagamag.com

The song “Carl Bagge – Childhood – Edit” is released by Jazz by Bolero

Song Sources for “Carl Bagge – Childhood – Edit”:
Spotify: open.spotify.com/track/4l4nadaU83OgcKsDIb51wQ

Find Carl Bagge on Socials:
Instagram: www.instagram.com/callebagge/

Loreen – Tattoo (Acoustic)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Музыка, которая затрагивает сердце и душу, способна перенести слушателя в другое измерение, где он может ощутить истинную красоту и смысл жизни. -Loreen- известная своим потрясающим вокалом и энергичными выступлениями, удивила своих слушателей благодаря этой акустической версии трека. Запись выполнена простыми инструментами — гитарой, клавишами и перкуссией, именно в этом и заключается её красота и очарование.”

“Music, which affects the heart and soul, is able to transfer the listener to another dimension, where he can feel the true beauty and meaning of life. -Loreen- known for her amazing vocals and energetic performances, surprised her listeners thanks to this acoustic version of the track. The recording is made by simple tools – a guitar, keys and percussion, this is precisely what is its beauty and charm.” *

“Musik, som påverkar hjärtat och själen, kan överföra lyssnaren till en annan dimension, där han kan känna livets verkliga skönhet och mening. -Loreen- känd för sina fantastiska sång och energiska föreställningar, förvånade sina lyssnare tack vare denna akustiska version av spåret. Inspelningen är gjord av enkla verktyg – en gitarr, nycklar och slagverk, det är just vad som är dess skönhet och charm.” *

-Nagamag.com

The song “Loreen – Tattoo (Acoustic)” is released by Universal Music AB

Song Sources for “Loreen – Tattoo (Acoustic)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5V2wCtKTQEQlWr0igELU4x
Youtube: www.youtube.com/watch?v=zU-rDV6LiH4

Magnus John Anderson – Dying Light

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Умирающий свет тающего солнца, который словно огромный шар холодного мороженного медленно тлеет на раскалённой линии горизонта. Музыка пришедшая в наш мир из самого центра сердца -Magnus John Anderson-, которая едва соприкоснувшись с нашей реальностью начинает рассказывать нам свою историю. Это хрупкое, такое лёгкое инструментальное произведение способно поддержать угасающий свет внутри вас.”

“The dying light of the melting sun, which is like a huge ball of cold ice cream slowly smolders on the red -hot line of the horizon. The music that came to our world from the very center of the heart -magnus John anderson, which barely contacted our reality begins to tell us its history. This is a fragile, such light instrumental work can support the fading light inside you.” *

“Det döende ljuset från den smältande solen, som är som en enorm boll med kall glass som långsamt smälter på den röda horisonten. Musiken som kom till vår värld från hjärtat av hjärtat -Magnus John Anderson, som knappt kontaktade vår verklighet börjar berätta för oss dess historia. Detta är ett ömtåligt, sådant lätt instrumentellt arbete kan stödja det blekande ljuset inuti dig.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Magnus John Anderson – Dying Light”:
Spotify: open.spotify.com/track/73tMe44oZsIAc2KOBkd95f

Find Magnus John Anderson on Socials:
Instagram: www.instagram.com/_m_j_a_n_d_e_r_s_o_n/

Website of Magnus John Anderson:
magnusjohnanderson.com/

Juliander – Strange

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Лёгкий, волнительный словно волны на беспокойном океане трек в жанре Lo-fi Pop, в котором вокал -Juliander- парит словно птица над вами. Ощущение безмятежности, как будто ты находишься в безвременье, вне этого мира. Музыка прекрасна, чудотворна и блаженна. Настоящее волшебство заключённое в магию звуков и вибраций.”

“Light, exciting waves on the restless ocean, the track in the Lo-Fi Pop genre, in which the vocals -Juliander-soars like a bird over you. A feeling of serenity, as if you are in timelessness, outside this world. The music is beautiful, miraculous and blessed. Real magic enclosed in the magic of sounds and vibrations.” *

“Lätta, spännande vågor på det rastlösa havet, spåret i lo-fi-popgenren, där sången -Juliander-soars som en fågel över dig. En känsla av lugn, som om du är i tidlöshet, utanför denna värld. Musiken är vacker, mirakulös och välsignad. Verklig magi innesluten i magin i ljud och vibrationer.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Juliander – Strange”:
Spotify: open.spotify.com/track/2Dl2uVCe2YIFIH7401tduU
Youtube: www.youtube.com/watch?v=D0xBuRET4-U
Apple Music: music.apple.com/us/album/strange/1680683699?i=1680683707

Find Juliander on Socials:
Instagram: www.instagram.com/juliander/
Twitter: twitter.com/juliander
TikTok: www.tiktok.com/@juliandermusic

Per Thornberg – Light Comes

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Smooth groove and very soft atmosphere with amazing saxophone solo is something that will set you at ease after a long day. Song is perfect for relaxing moments or preparing yourself for a night out. Lush saxophone perfectly captures the jazzy mood of the song with amazing bass and joyful background harmonies. ”

“Η ομαλή αυλάκωση και η πολύ μαλακή ατμόσφαιρα με εκπληκτικό σόλο σαξόφωνο είναι κάτι που θα σας προκαλέσει άνετα μετά από μια κουραστική μέρα. Το τραγούδι είναι ιδανικό για χαλαρωτικές στιγμές ή προετοιμάζοντας τον εαυτό σας για μια νύχτα έξω. Το πλούσιο σαξόφωνο καταγράφει τέλεια την τζαζ διάθεση του τραγουδιού με εκπληκτικό μπάσο και χαρούμενες αρμονίες φόντου.” *

“Slät spår och mycket mjuk atmosfär med fantastisk saxofonsolo är något som kommer att göra dig lugn efter en lång dag. Sången är perfekt för avkopplande stunder eller förbereda dig själv för en utekväll. Lush Saxophone fångar perfekt den jazziga stämningen i låten med fantastisk bas och glada bakgrund harmonier.” *

-Nagamag.com

The song “Per Thornberg – Light Comes” is released by ELITIST • A Division of Strawtown

Song Sources for “Per Thornberg – Light Comes”:
Spotify: open.spotify.com/track/7BpCywuaRHGQ8U3vU05CKh

Find Per Thornberg on Socials:
Instagram: www.instagram.com/per_thornberg/

Niki & The Dove / The Greys – Gloria

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Beautiful mixture of jazz vibes and old school rnb/hip hop vibes. Smooth and seductive atmosphere is perfectly played with lead vocals and lush piano in the background. Its simplicity with not overcrowding the sounds within the song is the perfect production tip, less is more. ”

“Όμορφο μείγμα τζαζ vibes και παλιό σχολείο RNB/hip hop. Η ομαλή και σαγηνευτική ατμόσφαιρα παίζεται τέλεια με φωνητικά μολύβδου και πλούσιο πιάνο στο παρασκήνιο. Η απλότητα του με μη υπερπληθυσμό των ήχων μέσα στο τραγούδι είναι η τέλεια συμβουλή παραγωγής, λιγότερο είναι περισσότερο.” *

“Vacker blandning av jazzvibber och Old School RNB/hiphopvibber. Slät och förförisk atmosfär spelas perfekt med huvudsång och frodig piano i bakgrunden. Dess enkelhet med att inte överbelägga ljuden i låten är det perfekta produktionstipset, mindre är mer.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Niki & The Dove / The Greys – Gloria”:
Spotify: open.spotify.com/track/6kXhAji1KC8boZHpGTgfpf
Youtube: www.youtube.com/watch?v=n6rDTlXUkvk

Jahju16 – Align

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Υπέροχη ατμοσφαιρική μελωδία με χαρούμενη και ευχάριστη διάθεση. Τα φωνητικά με την ιδιαίτερη χροιά τους δίνουν την ένταση που χρειάζεται στο κομμάτι και μας κερδίζουν με την γοητεία τους. Ο ρυθμός μας ξεσηκώνει και μας αναζωογονεί με την δροσιά και το κέφι του. Ένα κομμάτι που σε ταξιδεύει και σε μεταφέρει σε όμορφα καλοκαιρινά τοπία.”

“Wonderful atmospheric melody with happy and enjoyable mood. The vocals with their special tone give the intensity they need to the piece and they win us with their charm. Our rhythm revolves and rejuvenates us with its coolness and fun. A piece that travels you and takes you to beautiful summer landscapes.” *

“Underbar atmosfärisk melodi med lyckligt och roligt humör. Sången med sin speciella ton ger den intensitet de behöver för banan och de vinner oss med sin charm. Vår rytm kretsar och föryngrar oss med dess svalhet och roliga. En bit som reser dig och tar dig till vackra sommarlandskap.” *

-Nagamag.com

The song “Jahju16 – Align” is released by Switching Lanes

Song Sources for “Jahju16 – Align”:
Spotify: open.spotify.com/track/2Af5tvY5hCUnwPPvUvfuXA

Jari Salmikivi – Lost Without You

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“В этом треке отчётливо прослеживается атмосфера 80-90-ых годов, которой свойственно ламповое звучание эпохи Rock звучания. Музыка -Jari Salmikivi- это всегда знак качества! Эмоциональная наполненность, замысловатая и многослойная материя сотканная из множества явных и еле уловимых звуковых нитей, которая уносит сознание далеко за пределы телесной оболочки.”

“This track clearly traces the atmosphere of the 80-90s, which is characterized by the tube sound of the Rock sound. Music -jari Salmikivi is always a quality mark! Emotional fullness, intricate and multilayer matter woven from many obvious and barely perceptible sound threads, which takes consciousness far beyond the flesh shell.” *

“Detta spår spårar tydligt atmosfären på 80-90-talet, som kännetecknas av rockljudets rörljud. Musik -Jari Salmikivi är alltid ett kvalitetsmärke! Emotionell fullhet, intrikat och flerskiktsmakter vävt från många uppenbara och knappt märkbara ljudtrådar, som tar medvetandet långt bortom köttskalet.” *

-Nagamag.com

The song “Jari Salmikivi – Lost Without You” is released by DistroKid

Song Sources for “Jari Salmikivi – Lost Without You”:
Spotify: open.spotify.com/track/3x0E2YXkoiyMCWAZR35vtp

Find Jari Salmikivi on Socials:
Instagram: www.instagram.com/salmikivimusic/
Twitter: twitter.com/SalmikiviMusic

Website of Jari Salmikivi:
salmikivi.com

Load More Posts
Go to Top