Music Genre

Sorcha McCarthy – Rings

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η υπέροχη μελαγχολική μελωδία μιλά μέσα στην ψυχή και μέσα στα μοναχικά υγρά μονοπάτια μια περιπλάνηση αρχίζει. Τα φωνητικά με την απαλή χροιά τους και τη θλιμμένη διάθεση τους μας κάνουν αναδρομή μέσα στο χρόνο και φέρνουν στην επιφάνεια τα κρυμμένα συναισθήματα. Ο ρυθμός ασταμάτητος και υπομονετικός στέκει δίπλα μας ήσυχα.”

“The magnificent melancholy melody speaks in the soul and in the solitary wet paths a wandering begins. The vocals with their gentle complexion and their sad mood make us back in time and bring to the surface hidden emotions. The rhythm is unstoppable and patient standing next to us.” *

“La magnífica melancolía de la melancolía habla en el alma y comienza en los caminos húmedos solitarios un vagabundo. Las voces con su tez suave y su triste estado de ánimo nos hacen volver en el tiempo y llevar a la superficie las emociones ocultas. El ritmo es imparable y paciente de pie a nuestro lado.” *

-Nagamag.com

The song “Sorcha McCarthy – Rings” is released by Lila Felina Records

Song Sources for “Sorcha McCarthy – Rings”:
Spotify: open.spotify.com/track/4CXxFy553qtqQLBSNhGqpX
Apple Music: music.apple.com/us/album/rings/1679253707?i=1679253709
Deezer: www.deezer.com/track/2210269197

Find Sorcha McCarthy on Socials:
Twitter: twitter.com/srcamcmusic
TikTok: www.tiktok.com/@srcamc

Timecop1983 x Waves_On_Waves – Dangerous

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Timecop 1983 is definitely one of the leading acts of the synth wave movement. This song just proves that their sound quality is out of this world. Smooth and slower groove is just amazing. Driving bass line and crystal synth themes are pure bliss. Vocals are beautiful, very catchy, specially the chorus part that will stay in your thought for a long time. ”

“Το TimeCop 1983 είναι σίγουρα μια από τις κορυφαίες πράξεις του κινήματος Synth Wave. Αυτό το τραγούδι αποδεικνύει απλώς ότι η ποιότητα του ήχου είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Η ομαλή και πιο αργή αυλάκωση είναι απλά εκπληκτική. Η οδήγηση των μπάσων και των θεμάτων Crystal Synth είναι καθαρή ευδαιμονία. Τα φωνητικά είναι όμορφα, πολύ πιασάρικα, ειδικά το κομμάτι χορωδίας που θα παραμείνει στη σκέψη σας για πολύ καιρό.” *

“Timecop 1983 es ​​definitivamente uno de los principales actos del movimiento de onda de sintetizador. Esta canción solo prueba que su calidad de sonido está fuera de este mundo. El ritmo suave y lento es simplemente increíble. Conducir la línea de bajo y los temas de sintetizador de cristal son pura dicha. Las voces son hermosas, muy pegadizas, especialmente la parte del coro que permanecerá en tu pensamiento durante mucho tiempo.” *

-Nagamag.com

The song “Timecop1983 x Waves_On_Waves – Dangerous” is released by Severe Records LLC

Song Sources for “Timecop1983 x Waves_On_Waves – Dangerous”:
Spotify: open.spotify.com/track/5eGcLEwLL3wWxTJkPd99vV

Neil Foster – Skyloops

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Beautiful lush atmosphere is set from the first tones and sounds. Melancholic piano theme is just amazing. Soft harmonies of sounds layering that feeling that piano theme creates. Smooth beats add just enough groove to make you move a bit, expanding the track structure. Wonderful saxophone part adds more emotion and that subtle electronic sequence is a perfect touch. ”

“Η όμορφη πλούσια ατμόσφαιρα βρίσκεται από τους πρώτους τόνους και ήχους. Το μελαγχολικό θέμα πιάνου είναι απλά εκπληκτικό. Μαλακές αρμονίες των ήχων που στρώσουν ότι το συναίσθημα που δημιουργεί το θέμα του πιάνο. Οι ομαλές ρυθμές προσθέτουν ακριβώς αρκετό αυλάκι για να σας κάνουν να μετακινηθείτε λίγο, επεκτείνοντας τη δομή της διαδρομής. Το θαυμάσιο σαξόφωνο μέρος προσθέτει περισσότερο συναίσθημα και ότι η λεπτή ηλεκτρονική ακολουθία είναι μια τέλεια πινελιά.” *

“Hermoso ambiente exuberante se desarrolla desde los primeros tonos y sonidos. El tema del piano melancólico es simplemente increíble. Armonías suaves de los sonidos capas esa sensación que crea el tema del piano. Los ritmos suaves agregan suficiente ritmo para que te muevas un poco, expandiendo la estructura de la pista. La maravillosa parte del saxofón agrega más emoción y esa sutil secuencia electrónica es un toque perfecto.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Neil Foster – Skyloops”:
Spotify: open.spotify.com/track/53rhh7a79oEx8xRPfmEQZ8

Find Neil Foster on Socials:
Instagram: www.instagram.com/neil_foster_music/

kmAndras – Farewell, Mr. Papathanassiou

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“”kmAndras” from Hungary offer a new Cinematic track dedicated to a respectful greek composer. Built on a main melodic pattern, this smooth production will leave its sentimental touch to every sensitive mind. Also the background sound effects and crystal clarity of samples won’t pass unoticed.”

“Το “Kmandras” από την Ουγγαρία προσφέρει ένα νέο κινηματογραφικό κομμάτι αφιερωμένο σε έναν σεβαστό Έλληνα συνθέτη. Χτισμένο σε ένα κύριο μελωδικό μοτίβο, αυτή η ομαλή παραγωγή θα αφήσει τη συναισθηματική του πινελιά σε κάθε ευαίσθητο μυαλό. Επίσης, τα ηχητικά εφέ φόντο και η κρυστάλλινη σαφήνεια των δειγμάτων δεν θα περάσουν μονοκάστρωση.” *

“A magyarországi “Kmandras” új filmes számot kínál, amelyet egy tiszteletteljes görög zeneszerzőnek szenteltek. A fő dallamos mintára épített, ez a sima produkció minden érzékeny tudatra hagyja érzelmi érintését. A háttér hanghatásai és a minták kristály tisztasága szintén nem fogják meg nem maradni.” *

-Nagamag.com

The song “kmAndras – Farewell, Mr. Papathanassiou” is released by kmAndras / DK

Song Sources for “kmAndras – Farewell, Mr. Papathanassiou”:
Spotify: open.spotify.com/track/342tbCfzShGU7b6fWZY2R7
Youtube: www.youtube.com/watch?v=dOfmyLc3Xr8
Apple Music: music.apple.com/us/album/farewell-mr-papathanassiou/1672562604?i=1672562605

Find kmAndras on Socials:
Instagram: www.instagram.com/kmandras_official/
Twitter: twitter.com/kmAndras_music

Lina Saroza – Strawberry. Cigarette

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Soft chord synth sounds makes a perfect opening of the song, easy listening and lounge atmosphere. Saxophone creates smooth jazz moments that expands with a beautiful voice. Production is great, specially the way saxophone is placed in the background, behind the lead vocal, adding such a seductive mood. ”

“Οι ήχοι Soft Syd Synth κάνουν ένα τέλειο άνοιγμα του τραγουδιού, εύκολη ακρόαση και ατμόσφαιρα σαλόνι. Το σαξόφωνο δημιουργεί ομαλές στιγμές τζαζ που επεκτείνεται με μια όμορφη φωνή. Η παραγωγή είναι μεγάλη, ειδικά ο τρόπος που το σαξόφωνο τοποθετείται στο παρασκήνιο, πίσω από το φωνητικό μολύβι, προσθέτοντας μια τέτοια σαγηνευτική διάθεση.” *

“Los sonidos de sintetizador de acordes suaves son una apertura perfecta de la canción, la escucha fácil y el ambiente de salón. El saxofón crea momentos de jazz suaves que se expande con una hermosa voz. La producción es excelente, especialmente la forma en que el saxofón se coloca en el fondo, detrás de la voz principal, agregando un estado de ánimo tan seductor.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Lina Saroza – Strawberry. Cigarette”:
Spotify: open.spotify.com/track/3o3dthHDcOlLdoD3a2YZ3L
Youtube: www.youtube.com/watch?v=o-GNFb6YUH8

Find Lina Saroza on Socials:
Instagram: www.instagram.com/linasaroza

Noble Oak – Tides Turn

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“With lush piano theme and very smooth groove song feels so retro, like it came from the 80’s. Vocals are pure bliss, crystal, big, very emotional and at moments melancholic. Synth wave can be felt in the song structure as an influence, that subtle moments are one of the best parts of the song. The guitar theme in the background is so well placed. ”

“Με το καταπράσινο θέμα του πιάνο και το πολύ ομαλό τραγούδι Groove αισθάνεται τόσο ρετρό, όπως ήρθε από τη δεκαετία του ’80. Τα φωνητικά είναι καθαρή ευδαιμονία, κρύσταλλο, μεγάλο, πολύ συναισθηματικό και σε στιγμές μελαγχολική. Το Synth Wave μπορεί να γίνει αισθητό στη δομή του τραγουδιού ως επιρροή, ότι οι λεπτές στιγμές είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του τραγουδιού. Το θέμα της κιθάρας στο παρασκήνιο είναι τόσο καλά τοποθετημένο.” *

“Con un exuberante tema de piano y una canción de ritmo muy suave se siente tan retro, como si fuera de los años 80. Las voces son pura dicha, cristal, grande, muy emocional y en momentos melancólicos. Synth Wave se puede sentir en la estructura de la canción como una influencia, que los momentos sutiles son una de las mejores partes de la canción. El tema de la guitarra en el fondo está muy bien ubicado.” *

-Nagamag.com

www.instagram.com/nobleoaksongs/

Patrick Fiore might not typically disclose his innermost thoughts in conversation, but he certainly weaves them throughout his music as Noble Oak. Under this nom de plume, he wraps up all of his deepest ponderances in shimmering keys, cinematic production, and organic instrumentation—as if leafing through a diary under the glow of incandescent soundscapes. Projected by a luminous timbre, his voice rings out loudly on tape, while he keeps to himself in everyday life. After reeling in millions of worldwide streams, and receiving acclaim from tripleJ, BBC Radio, HYPEBEAST, Stereogum, DIY, Clash, and more, he opens up like never before on his forthcoming sophomore album with Last Gang Records.

Paul Jacks – Brand New Shame

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Прежде, чем послушать эту песню найдите официальный видеоклип, он поможет вам полностью пропитаться атмосферой той глубокой истории, которую рассказывает в своём треке -Paul Jacks-. Мелодичный, с лёгкими нотками меланхолии Chillwave и приятный, оригинальный голос вокалиста. Музыка, которая словно упакована в маленькую подарочную упаковку прямо возле дверей вашего душевного храма.”

“Before listening to this song, find the official video clip, it will help you to fully be saturated with the atmosphere of the deep story that he tells in his third -paul jacks-. Melodic, with light notes of chillwave melancholy and a pleasant, original vocalist voice. Music, which seems to be packaged in a small gift package right near the doors of your spiritual temple.” *

“Πριν ακούσετε αυτό το τραγούδι, βρείτε το επίσημο βίντεο κλιπ, θα σας βοηθήσει να είστε πλήρως κορεσμένοι με την ατμόσφαιρα της βαθιάς ιστορίας που λέει στο τρίτο του -Jacks-. Melodic, με ελαφρές νότες από chillwave melancholy και μια ευχάριστη, πρωτότυπη φωνή φωνή. Μουσική, η οποία φαίνεται να συσκευάζεται σε ένα μικρό πακέτο δώρων ακριβώς κοντά στις πόρτες του πνευματικού σας ναού.” *

-Nagamag.com

The song “Paul Jacks – Brand New Shame” is released by Tritone Records

Track Sources for “Paul Jacks – Brand New Shame”:
Spotify: open.spotify.com/track/1vF3wo5A3mMWMmUd5DgduY
Youtube: www.youtube.com/watch?v=5vjQzvXkdo8
Deezer: www.deezer.com/track/2126271367

Find Paul Jacks on Socials:
Instagram: www.instagram.com/paul.jacks.music/

Samantha Marie – When You’re Not There

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η χαρούμενη και κεφάτη μελωδία φέρνει μέσα μας ένα αίσθημα ευτυχίας. Πολύχρωμες πινελιές στολίζουν την φαντασία μας και η διάθεση μας ανεβαίνει. Τα φωνητικά με πάθος τους και με την εκπληκτικά καθαρή χροιά τους μας κερδίζουν και νιώθουμε να μας καταλαβαίνουν. Ο ρυθμός μας αναστατώνει και οι χτύποι της καρδιάς μας μοιάζουν να συγχρονίζονται μαζί του.”

“The cheerful and cheerful melody brings within us a sense of happiness. Colorful touches adorn our imagination and our mood goes up. The vocals with their passionate and their amazingly clear complexion wins us and we feel to understand us. Our rhythm upset and our heartbeats seem to be synchronized with him.” *

“La melodía alegre y alegre trae dentro de nosotros una sensación de felicidad. Toques coloridos adornan nuestra imaginación y nuestro estado de ánimo aumenta. La voz con su apasionada y su tez increíblemente clara nos gana y sentimos entendernos. Nuestro ritmo molesto y nuestros latidos parecen estar sincronizados con él.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Samantha Marie – When You’re Not There”:
Spotify: open.spotify.com/track/4xuYBrS9We7NLLWALHAmjK
Youtube: www.youtube.com/watch?v=AbEdHn30q1o
Apple Music: music.apple.com/us/album/when-youre-not-there/1652157957?i=1652157960

Find Samantha Marie on Socials:
Instagram: www.instagram.com/sammysaglibene/
TikTok: www.tiktok.com/@sammyxoxxoo

Website of Samantha Marie:
samanthasaglibene.com/

Disaster Fantasy – Anywhere

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“The duo of “Disaster Fantasy” from Seattle continue to offer their creative music and here’s another proof. Crystal clear Synthwave patterns, ecstatic rhythmic elements and hypnotic vocals are craftfully combined to form an ear-addictive result. If you ‘re a fan of Gothic or Chillwave, this choice won’t dissapoint you at all!”

“Το δίδυμο της “φαντασίας καταστροφών” από το Σιάτλ συνεχίζει να προσφέρει τη δημιουργική τους μουσική και εδώ είναι μια άλλη απόδειξη. Κρυσταλλικά σχήματα synthwave, εκστατικά ρυθμικά στοιχεία και υπνωτικά φωνητικά συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα εθιστικό αποτέλεσμα. Εάν είστε οπαδός του Gothic ή του Chillwave, αυτή η επιλογή δεν θα σας απογοητεύσει καθόλου!” *

“El dúo de “Disaster Fantasy” de Seattle continúa ofreciendo su música creativa y aquí hay otra prueba. Los patrones de ondas de sintetización cristalina, los elementos rítmicos extáticos y las voces hipnóticas se combinan de manera astuta para formar un resultado adictivo para el oído. Si eres un fanático de Gothic o Chillwave, ¡esta elección no te desanimará en absoluto!” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7xZmOpQyTWrA0rWtJMhSrx

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/disaster_fantasy/

Website: linktr.ee/disaster_fantasy

Mordent.iO – Charming

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η απολαυστική μελωδία μας διαπερνά σαν τον ζεστό αέρα και χαλαρώνει τις αισθήσεις μας. Μια υπερκόσμια αύρα κάνει τη φαντασία μας να ταξιδεύει και να δημιουργεί νέους κόσμους .Η ατμόσφαιρα γίνεται επιβλητική και μας επιτρέπει μια ματιά στο μέλλον. Ο συνδυασμός των ιδιαίτερων ήχων και ο ρυθμός τοποθετούν τη σκέψη μας σε ένα ανώτερο επίπεδο.”

“Our delightful melody pierces like warm air and relaxes our senses. A supernatural aura makes our imagination travel and create new worlds. The atmosphere becomes imposing and allows us a look in the future. The combination of special sounds and rhythm place our thinking on a higher level.” *

“Nuestra deliciosa melodía perfora como el aire caliente y relaja nuestros sentidos. Un aura sobrenatural hace que nuestra imaginación viaje y cree nuevos mundos. La atmósfera se vuelve imponente y nos permite un vistazo en el futuro. La combinación de sonidos especiales y ritmo coloca nuestro pensamiento en un nivel superior.” *

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3XPC6JfLjQ0IvLORDmc4GX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=5u7ftdj43EI
Apple Music: music.apple.com/us/album/charming-redacted/1583568802?i=1583568810
Deezer: www.deezer.com/track/1479493382

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/mordent.io/
Twitter: twitter.com/MordentIO

Website: mordent.io/

Load More Posts
Go to Top