Klaz – Believers

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Качественный Chill-hop и Nu Jazz трек, который заслуживает внимания как любителей музыки конкретного жанра, так и настоящих меломанов. Ритмичное звучание и энергия трека делают его отличной подборкой для вечерних прогулок. Несмотря на свою лаконичность, музыка -Klaz- имеет глубину и тонкие детали, которые ощущаются при внимательном прослушивании.”

“High-quality Chill-Hop and Nu Jazz track that deserves attention of both music lovers of a particular genre and real music lovers. The rhythmic sound and energy of the track make it an excellent selection for evening walks. Despite its laconicism, the music -klaz- has a depth and subtle details that are felt with careful listening.” *

“Kill-hop- en nu jazz-track van hoge kwaliteit die de aandacht verdient van zowel muziekliefhebbers van een bepaald genre als echte muziekliefhebbers. Het ritmische geluid en de energie van de baan maken het een uitstekende selectie voor avondwandelingen. Ondanks zijn laconicisme heeft de muziek -Klaz- een diepte en subtiele details die met zorgvuldig luisteren worden gevoeld.” *

-Nagamag.com

The song “Klaz – Believers” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – Believers”:
Spotify: open.spotify.com/track/5Vq1YmKJsCbP17Ef6st5H5

Find Klaz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/klaztunes/

Van Common – Mercury

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Лучший пример качественного звучания, который должен понравиться любителям жанров Bedroom и Indie Electronic. Трек является прекрасным примером искусства в мире музыки и передачи чувств через голос и мелодию.
Отличная аранжировка, которая создаёт очень гармоничное звучание, затрагивая сердца слушателей. Настоятельно рекомендуем всем, кто ценит качественную музыку.”

“The best example of high -quality sound that Bedroom and Indie Electronic genres should like. The track is an excellent example of art in the world of music and transmitting feelings through the voice and melody.
Great arrangement that creates a very harmonious sound, affecting the hearts of listeners. We strongly recommend that everyone who appreciates quality music.” *

“Het beste voorbeeld van hoog -kwaliteitsgeluid dat slaapkamer en indie -elektronische genres zouden moeten vinden. De track is een uitstekend voorbeeld van kunst in de wereld van muziek en het overbrengen van gevoelens door de stem en melodie.
Geweldige arrangement die een zeer harmonieus geluid creëert, die de harten van luisteraars beïnvloedt. We raden ten zeerste aan dat iedereen die kwaliteitsmuziek waardeert.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Van Common – Mercury”:
Spotify: open.spotify.com/track/5sJj33CAll04niXAsCmakH

Find Van Common on Socials:
Instagram: www.instagram.com/vancommon
TikTok: www.tiktok.com/@user3961210160046

Geert Veneklaas – The Dream

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Меланхоличная и безумно красивая фортепианная композиция от -Geert Veneklaas- наполненная красивыми мечтами и снами. Каждая нота в этой музыке насыщенна живительной силой, которая помогает душе не заблудиться в глубинах своих сновидений. Музыка вызывает потрясающие визуальные образы, которые заставляют нас забывать о реальности и погружаться в мир, где царит гармония и красота.”

“A melancholy and insanely beautiful piano composition from -seert Veneklaas is filled with beautiful dreams and dreams. Each note in this music is saturated with a life -giving force that helps the soul not get lost in the depths of his dreams. Music causes amazing visual images that make us forget about reality and plunge into the world where harmony and beauty reigns.” *

“Een melancholische en waanzinnig mooie pianocompositie van -Sert Veneklaas is gevuld met prachtige dromen en dromen. Elke noot in deze muziek is verzadigd met een levenskracht die de ziel helpt niet te verdwalen in de diepten van zijn dromen. Muziek veroorzaakt verbazingwekkende visuele beelden die ons doen vergeten de realiteit te vergeten en de wereld in te duiken waar harmonie en schoonheid heersen.” *

-Nagamag.com

The song “Geert Veneklaas – The Dream” is released by GV Neoclassical

Song Sources for “Geert Veneklaas – The Dream”:
Spotify: open.spotify.com/track/7K774KWtBU4tJTcUm0v52q
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ioxTv5y2wNY
Deezer: www.deezer.com/track/2227877297

Roos Meijer – Stuck In The Night

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Меланхоличный и очень атмосферный Chamber Pop трек от -Roos Meijer-, слушая который хочется залезть под огромное одеяло и спрятавшись от всего мира думать о своей жизни. Сколько поражений мы должны потерпеть прежде, чем найдём способ чувствовать себя в безопасности? Чувственная, глубокая и очень душевная композиция от настоящего поэта и музыканта.”

“The melancholy and very atmospheric Chamber Pop track from -roos meijer-, listening to which I want to climb under a huge blanket and hiding from the whole world to think about your life. How many lesions should we tolerate before we find a way to feel safe? A sensual, deep and very spiritual composition from a real poet and musician.” *

“De melancholische en zeer atmosferische kamerpop van -roos Meijer-, luisterend naar waar ik onder een enorme deken wil klimmen en zich voor de hele wereld verstopt om over je leven te denken. Hoeveel laesies moeten we verdragen voordat we een manier vinden om ons veilig te voelen? Een sensuele, diepe en zeer spirituele compositie van een echte dichter en muzikant.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Roos Meijer – Stuck In The Night”:
Spotify: open.spotify.com/track/6Y8vdx2JE7ZVVOgkUardXX

Find Roos Meijer on Socials:
Instagram: www.instagram.com/by.roosmeijer/

P.J.M. Bond – The End of Something

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , |

“Бывает, что чувствуешь всем нутром, как близиться конец чего-либо и в такие моменты приходит время для переосмысления всего, что было. Лучшее, что поможет вам в такие моменты, это музыка -P.J.M. Bond-, а его новая Indie Folk композиция прекрасная возможность, чтобы окунуться в эту чарующую атмосферу акустической мелодии и насладиться прелестным вокалом.”

“It happens that you feel the whole gut, how to get on the end of something and at such moments the time comes to rethink everything that happened. The best that will help you at such moments is the music -p.j.m. Bond-, and his new Indie Folk composition is a great opportunity to plunge into this enchanting atmosphere of an acoustic melody and enjoy lovely vocals.” *

“Het gebeurt dat je de hele darmen voelt, hoe je aan het einde van iets kunt komen en op zulke momenten komt de tijd om alles wat er is gebeurd te heroverwegen. Het beste dat je op zulke momenten zal helpen, is de muziek -P.J.M. Bond-, en zijn nieuwe indie-volkscompositie is een geweldige kans om in deze betoverende sfeer van een akoestische melodie te storten en te genieten van mooie zang.” *

-Nagamag.com

The song “P.J.M. Bond – The End of Something” is released by Concerto Records

Song Sources for “P.J.M. Bond – The End of Something”:
Spotify: open.spotify.com/track/4vHvuLzBPYKc9kgTpkw24b

Daniël Tomàs – Kairos

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Фортепианная мелодия способная содрогнуть ваше большое сердце, замереть на долю секунды, а потом вновь, словно заново переродившись начать биться сильнее прежнего. Эмоции льются на вас через край, красота мелодии попадает в самый центр ваших потайных желаний и стремится раскалённой стрелой в самую глубь вашего я.”

“The piano melody is able to shudder your big heart, freeze for a split second, and then again, as if re -reborn to start fighting stronger than the former. Emotions pour on you over the edge, the beauty of the melody falls into the very center of your secret desires and strives for a red -hot arrow into the very depths of your self.” *

“De pianomelodie is in staat om je grote hart te huiveren, een fractie van een seconde te bevriezen, en nogmaals, alsof ze zijn gereborn om sterker te vechten dan de eerste. Emoties stromen je over de rand, de schoonheid van de melodie valt in het midden van je geheime verlangens en streeft naar een rode pijl in de diepten van jezelf.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Daniël Tomàs – Kairos”:
Spotify: open.spotify.com/track/1t0pgpQd79FHruxoI1zpDz
Youtube: www.youtube.com/watch?v=82l8HDE9DY0

Find Daniël Tomàs on Socials:
Instagram: www.instagram.com/danieltomaspianist/

[[]]togethermachine – The Situation With Aaron

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Эта фортепианная мелодия словно маленькие часики на руках, которые отсчитывают ваше время в неторопливом темпе. Вокальные текстуры как стая лебедей проносятся мимо вас над головой и где-то на фоне лишь изредка слышен шелест перкуссии, словно солнце пробивается через толщу облаков. Теперь в вашей коллекции на один шедевр больше.”

“This piano melody is like small hours on the hands that count your time at a leisurely pace. The vocal textures like a flock of swans rush past you above your head and somewhere against the background only a rustle of percussion is only occasionally heard, as if the sun breaks through the thickness of the clouds. Now in your collection one masterpiece is more.” *

“Deze pianomelodie is als kleine uren op de handen die je tijd in een rustig tempo tellen. De vocale texturen zoals een kudde zwanen rennen langs je heen boven je hoofd en ergens tegen de achtergrond wordt alleen een geritsel van percussie slechts af en toe gehoord, alsof de zon door de dikte van de wolken breekt. Nu in je collectie is één meesterwerk meer.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “[[]]togethermachine – The Situation With Aaron”:
Spotify: open.spotify.com/track/5Ptr6PBgbP9Z0qOTcxOxFR

Find [[]]togethermachine on Socials:
Instagram: www.instagram.com/togethermachine

Website of [[]]togethermachine:
music.apple.com/nl/album/ep-ep/1513883456

YuMe – Incompleteness

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“В этом мире всегда присутствует ощущение, что чего-то не хватает. Мало рассветов и закатов, недостаточно тепла и уюта и слишком мало хорошей музыки, которая бы наполняла вас изнутри своей энергией. Послушайте эту фортепианную мелодию от -YuMe- и осознайте, что вы нашли один из недостающих пазлов в вашей незавершённой картине.”

“In this world there is always a feeling that something is missing. There are few dawn and sunsets, not enough warmth and comfort and too little good music that would fill you with its energy from the inside. Listen to this piano melody from -yume- and realize that you have found one of the missing puzzles in your incomplete picture.” *

“In deze wereld is er altijd een gevoel dat er iets ontbreekt. Er zijn weinig dageraad en zonsondergangen, niet genoeg warmte en comfort en te weinig goede muziek die je van binnenuit met zijn energie zou vullen. Luister naar deze pianomelodie van -yume- en realiseer je dat je een van de ontbrekende puzzels in je onvolledige foto hebt gevonden.” *

-Nagamag.com

The song “YuMe – Incompleteness” is released by YAYA

Song Sources for “YuMe – Incompleteness”:
Spotify: open.spotify.com/track/3KKTviMco7KMY60KnsSVXH

Find YuMe on Socials:
Instagram: www.instagram.com/YuMePiano/

Robert Weston – Gonna Write Me A Drinkin’ Song

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Если вы желаете послушать профессионалов, услышать идеальное исполнение гитарных партий, побывать в атмосфере Southern Rock – то новый релиз от -Robert Weston- станет для вас полной неожиданностью! Невероятное звучание, текст и лирика, за которой приятно наблюдать и вслушиваться в каждое слово, а голос вокалиста заслуживает отдельной похвалы!”

“If you want to listen to professionals, hear the perfect execution of guitar parties, visit the Southern Rock atmosphere – then a new release from -Robert Weston- will be a complete surprise to you! Incredible sound, text and lyrics, which is pleasant to observe and listen to every word, and the vocalist’s voice deserves a separate praise!” *

“Als je naar professionals wilt luisteren, de perfecte uitvoering van gitaarpartijen wilt horen, bezoek dan de Southern Rock -sfeer – dan zal een nieuwe release van -Robert Weston – een complete verrassing voor je zijn! Ongelooflijk geluid, tekst en teksten, die aangenaam is om elk woord te observeren en te luisteren, en de stem van de vocalist verdient een afzonderlijke lof!” *

-Nagamag.com

The song “Robert Weston – Gonna Write Me A Drinkin’ Song” is released by Weston Records

Song Sources for “Robert Weston – Gonna Write Me A Drinkin’ Song”:
Spotify: open.spotify.com/track/0kY9RXwmaEskFoQe5lnqp7
Youtube: www.youtube.com/watch?v=650OvDmCHao
Apple Music: music.apple.com/us/album/gonna-write-me-a-drinkin-song/1663338809?i=1663338810
Deezer: www.deezer.com/track/2031090807

Find Robert Weston on Socials:
Instagram: www.instagram.com/irobertweston
TikTok: www.tiktok.com/@irobertweston

Deuces x Zane Massey x Pea Stew – Dreams

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , , |

“Как же порой просто приятно и полезно для равновесия души и окружающей реальности послушать приятный Lo-fi Hip-Hop от -Deuces, Zane Massey и Pea Stew-. Стать частью нечто большего, чем сидеть в холодных и серых стенах офиса, взять большой рюкзак, сэндвичи, воду и отправиться куда-нибудь за горизонт и там раствориться в своих мечтах…”

“How sometimes it’s simply pleasant and useful for the balance of the soul and surrounding reality to listen to a pleasant loci hip-hop from -deuces, Zane Massey and Pea Stew-. To become part of something more than sitting in the cold and gray walls of the office, to take a large backpack, sandwiches, water and go somewhere beyond the horizon and dissolve in your dreams there …” *

“Hoe soms het gewoon aangenaam en nuttig is voor de balans van de ziel en de omringende realiteit om te luisteren naar een aangename loci-hiphop van -deuces, Zane Massey en erwtenstoofpot-. Om deel te nemen aan iets meer dan in de koude en grijze muren van het kantoor zitten, om een ​​grote rugzak, broodjes, water te nemen en ergens voorbij de horizon te gaan en op te lossen in je dromen daar …” *

-Nagamag.com

The song “Deuces x Zane Massey x Pea Stew – Dreams” is released by Lifted LoFi Records

Song Sources for “Deuces x Zane Massey x Pea Stew – Dreams”:
Spotify: open.spotify.com/track/1uOi4xd8HdAGDZawNmr2vF

Load More Posts
Go to Top