I’d – Marc Miner

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Ένα όμορφο ταξιδιάρικο κομμάτι που έχει όλα τα συστατικά να γίνει το αγαπημένο μας. Τα φρέσκα και καθαρά φωνητικά είναι τόσο εκφραστικά και οικεία. Η ευχάριστη μελωδία κινείται τόσο άνετα μέσα μας που μας παρασύρει σε ένα μεθυστικό και παθιασμένο χορό. Ο ζωντανός ροκ ρυθμός κρατά αναμφίβολα το ενδιαφέρον μας αμείωτο.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A beautiful travel piece that has all the ingredients to become our favourite. The fresh and clean vocals are so expressive and familiar. The pleasant melody moves so comfortably inside us that it seduces us into an intoxicating and passionate dance. The lively rock beat definitely keeps our interest undiminished.”

-Nagamag.com

“Ein wunderschönes Reisestück, das alle Zutaten hat, um unser Favorit zu werden. Der frische und klare Gesang ist so ausdrucksstark und vertraut. Die angenehme Melodie bewegt sich so wohlig in uns, dass sie uns zu einem mitreißenden und leidenschaftlichen Tanz verführt. Der lebhafte Rock-Beat hält unser Interesse auf jeden Fall ungebrochen.”

-Nagamag.com

The original review of “Marc Miner – I’d” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Marc Miner” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Marc Miner – I’d”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Marc Miner – I’d” will bring joy to any Rock and Americana, Pop Rock, Southern Rock / Red Dirt music listener !

Listen to “Marc Miner – I’d” on Spotify

You can listen to “Marc Miner – I’d” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Marc Miner – I’d

The song “Marc Miner – I’d” is released by Between Music

Song Sources for “Marc Miner – I’d”:
Spotify: open.spotify.com/track/2yKHZIJULt0scfXh8nLDoN

Rock home page where “Marc Miner – I’d” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Marc Miner”, providing music reviews and music discoveries like “I’d”.
This music post about song “I’d” by “Marc Miner” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Marc Miner” and more Rock, Americana, Pop Rock, Southern Rock / Red Dirt songs like “I’d” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Marc Miner – I’d” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

B.B. Cole – Poor Beatrice | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Η όμορφη και κεφάτη ροκ μελωδία ανεβάζει από την πρώτη στιγμή την διάθεση. Με θετική ενέργεια τα υπέροχα φωνητικά μας γεμίζουν ωραίες εικόνες και δεν χορταίνουμε να τα ακούμε. Η καθαρή χροιά τους και οι επιδέξιες εναλλαγές τους φέρνουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ο ζωντανός ρυθμός δεν σταματά να μας διασκεδάζει και να μας φωτίζει τη μέρα μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful and heady rock melody lifts the mood from the first moment. With positive energy our wonderful vocals fill beautiful images and we can’t get enough of listening to them. Their clean timbre and skilful alternations bring an even result. The live rhythm never stops entertaining us and brightening our day.”

-Nagamag.com

“Die schöne und berauschende Rockmelodie hebt vom ersten Moment an die Stimmung. Mit positiver Energie füllen unsere wunderbaren Vocals wunderschöne Bilder und wir können nicht genug davon bekommen, ihnen zuzuhören. Ihr sauberes Timbre und geschickte Wechsel sorgen für ein gleichmäßiges Ergebnis. Der Live-Rhythmus hört nie auf, uns zu unterhalten und unseren Tag zu verschönern.”

-Nagamag.com

The original review of “B.B. Cole – Poor Beatrice” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “B.B. Cole” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “B.B. Cole – Poor Beatrice”. Hit play button and lay back while the vibes that B.B. Cole managed to create will feel your body with the feelings that only “Poor Beatrice” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “B.B. Cole – Poor Beatrice” on Youtube and Spotify

You can listen to “B.B. Cole – Poor Beatrice” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “B.B. Cole – Poor Beatrice”.


Lyrics of B.B. Cole – Poor Beatrice

and the angels cried for you poor Beatrice
your time on earth was short and very far from bliss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

so many men around you,
but no one was as brave
so you took it in your hands
to bring him to his grave

while he was sleeping in his bed
into his heart you drove the nail
the hammer landed on his head
and he turned slightly pale

and the angels cried for you poor Beatrice
your tortured soul deserved so much more than this
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

they knew about his cruelty
but turned a blind eye to your pain
in the end they saw you bleed
and their prayers were in vain

you hoped the veil would free you,
but your savior never came
it was the scaffold where you wore it
and not the altar, what a shame

and the angels cried for you poor Beatrice
when your time had come you sealed your last will with a kiss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

Amid a sea of candles
they laid your body down
still spellbound by your beauty
white roses as your crown

they made you a sinner
and hung you up in chains
(while) the hypocrites are gone by now
your legend it remains

and the angels cried for you poor Beatrice
there is so much joy in life that you had to miss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own


Additional information/sources for B.B. Cole – Poor Beatrice

The song “B.B. Cole – Poor Beatrice” is released by Between Music

Song Sources for “B.B. Cole – Poor Beatrice”:
Spotify: open.spotify.com/track/6OaOOZBxgOUEbMnz6yyr0c
Youtube: www.youtube.com/watch?v=eUxOESMwfpg
Apple Music: music.apple.com/us/album/poor-beatrice/1743807235?i=1743807236
Deezer: www.deezer.com/track/2773547801
Pandora: www.pandora.com/TR:123069697

Rock home page where “B.B. Cole – Poor Beatrice” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “B.B. Cole”, providing music reviews and music discoveries like “Poor Beatrice”.
This music post about song “Poor Beatrice” by “B.B. Cole” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “B.B. Cole” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Poor Beatrice” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “B.B. Cole – Poor Beatrice” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

LOST x KØLEEN – REUNITE | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Οι εκλεπτυσμένες και γλυκιές φωνές χαϊδεύουν τα αφτιά μας και μας κάνουν να πετάμε ψηλά. Η ένταση τους ανεβάζει την διάθεση μας και η μελωδία μας δίνει φτερά με την αρμονία και την θετική ενέργεια της. Ο ζωντανός ρυθμός μας βγάζει έξω από την αδιάφορη ρουτίνα μας, προσφέροντας μας μια διέξοδο και ένα χώρο αποκλειστικά δικό μας.

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Refined and sweet voices caress our ears and make us soar. Their intensity lifts our mood and the melody gives us wings with its harmony and positive energy. The live rhythm takes us out of our indifferent routine, offering us a way out and a space exclusively ours.

-Nagamag.com

“Raffinierte und süße Stimmen streicheln unsere Ohren und lassen uns schweben. Ihre Intensität hebt unsere Stimmung und die Melodie beflügelt uns mit ihrer Harmonie und positiven Energie. Der Live-Rhythmus führt uns aus unserer gleichgültigen Routine heraus und bietet uns einen Ausweg und einen Raum, der ausschließlich uns gehört.

-Nagamag.com

The original review of “LOST x KØLEEN – REUNITE” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “LOST x KØLEEN” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “REUNITE”. a collaborative perfection of “LOST x KØLEEN”. This creation in the terrain of Pop, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “LOST x KØLEEN – REUNITE”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Alt Pop music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Pop reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “LOST x KØLEEN – REUNITE”. Our tireless mission to explore Pop songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Pop enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “LOST x KØLEEN – REUNITE” on Youtube and Spotify

You can listen to “LOST x KØLEEN – REUNITE” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “LOST x KØLEEN – REUNITE”.


Lyrics of LOST x KØLEEN – REUNITE

VERSE 1:
A Lot of things
I could believe in
Since you’ve been gone
I lost my way
But kept on breathing
Trying to find a deeper meaning
Left me in loneliness
Still meet you when I’m dreaming

PRE CHORUS:
I should move on
Fix what is broken
But sometimes it’s hard
To let someone go
Yeah

HOOK:
I think I lost my mind
Everybody told me
It would be alright
I couldn’t believe ‘em
For a long long time
But I know one day
We will reunite
Reunite

VERSE 2 :
I had so much trouble sleeping
‘Cause you used to keep me warm
But now I’m freezing
Counting sheep for no good reason
But maybe grief
Is just another word
For healing


PRE CHORUS:
I should move on
Fix what is broken
But sometimes it’s hard
To let someone go
Yeah

Hook:
I think I lost my mind
Everybody told me
It would be alright
I couldn’t believe ´em
For a long long time
But I know one day we will
Reunite
Reunite
Yeah

BRIDGE:
Its ok
That you’re gone
‘Cause I know
You don’t want
Me to cry
For too long
It’s ok
You are gone

HOOK:
I think I lost my mind
Everybody told me
It would be alright
I couldn’t believe ´em
For a long long time
But I know one day we will
Reunite
Reunite

I think I lost my mind
Everybody told me
It would be alright
I couldn’t believe ´em
For a long long time
But I know one day
We will Reunite
Reunite
Reunite
Reunite


Additional information/sources for LOST x KØLEEN – REUNITE

Song Sources for “LOST x KØLEEN – REUNITE”:
Spotify: open.spotify.com/track/0kMxtFeoJLSSPQBaemxWTd
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Bk9BaAquB_o

Pop home page where “LOST x KØLEEN – REUNITE” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “LOST x KØLEEN”, providing music reviews and music discoveries like “REUNITE”.
This music post about song “REUNITE” by “LOST x KØLEEN” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “LOST x KØLEEN” and more Pop, Alt Pop songs like “REUNITE” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “LOST x KØLEEN – REUNITE” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“-Die vertraute Fremde- прекрасная, легкая словно летний ветерок французская джазовая композиция, которая завораживает своей простотой и нежностью. Мелодия плавно переносит слушателя в мир французских уличных кафе, где царит особая атмосфера. Голос исполнителя так нежно соприкасается с вашим сердцем, что хочется наслаждаться этой композицией маленькими глоточками.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Die vertraute Fremde is a beautiful, light, like a summer breeze, French jazz composition that fascinates with its simplicity and tenderness. The melody smoothly transports the listener to the world of French street cafes, where a special atmosphere reigns. The performer’s voice touches your heart so tenderly that you want to enjoy this composition in small sips.”

-Nagamag.com

“-Die vertraute Fremde ist eine wunderschöne, leichte, wie eine Sommerbrise wirkende französische Jazzkomposition, die durch ihre Einfachheit und Zärtlichkeit fasziniert. Die Melodie entführt den Zuhörer sanft in die Welt französischer Straßencafés, in denen eine besondere Atmosphäre herrscht. Die Stimme des Interpreten berührt Ihr Herz so zärtlich, dass Sie diese Komposition am liebsten in kleinen Schlucken genießen möchten.”

-Nagamag.com

The original review of “Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Flüsterkneipe” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Die vertraute Fremde” crafted by the gifted artist of “Flüsterkneipe”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde”. The song as well offers an intriguing exploration of Jazz music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde” on Spotify

You can listen to “Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.


Lyrics of Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde

Ich sitz im Garten
versuch ins Buch zu schaun
doch was ich sehe
das bist du in meinem Traum

und immer wieder denke ich
zurück an diesen Tag
als ich dich sah
und du mich nicht

wir sind vorbeigelaufen
auf zahllosen Straßen
uns Blicke zugeworfen
doch zu schüchtern um zu fragen

du vertraute Fremde die ich lieb aber nicht kenne
wo bist du her
wie bist du geworden
zu dem strahlend schönen Wesen mit nem Lächeln im Gesicht
ziehst du davon
und was bleibt ist das Gefühl das mich umgibt

und wieder liege ich Bett
mit vollen Tellern und Besteck
draußen Sonne
drinnen leer

dreh mich um auf der Matratze
wie die Welt um ihre Achse
und dann schreibst du mir:
du bist hier

gib dir nen Kuss auf deine Wange
wenn ich dich seh und mir wird bange
dass ist das letzte Mal gewesen
mit dir im Gras zu liegen

du vertraute Fremde die ich lieb aber nicht kenne
wo bist du her
wie bist du geworden
zu dem strahlend schönen Wesen mit nem Lächeln im Gesicht
ziehst du davon
und was bleibt ist das Gefühl das mich umgibt

jeder Moment auf dieser Reise
im Leben ungezwungner Weise
den du bei mir bist
erfüllt mein Herz mit Glück

mit dir kann ich genießen
blauen Himmel, grüne Wiesen
oder nen Wein daheim
zu zweit allein

und diese Welt, sie wird sich weiterdrehen
an fernen Orten wir uns wiedersehen
und lachend leben
und lachend leben

du vertraute Fremde die ich lieb aber nicht kenne
wo bist du her
wie bist du geworden
zu dem strahlend schönen Wesen mit nem Lächeln im Gesicht
ziehst du davon
und was bleibt ist das Gefühl das mich umgibt
wir zu zweit allein mit der Musik
und was bleibt ist das Gefühl das mich umgibt
wir zu zweit allein mit der Musik


Additional information/sources for Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde

The song “Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde” is released by Ernst & Schmäh

Song Sources for “Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde”:
Spotify: open.spotify.com/track/5mEB4jKyhGCef9kXSKlJoL
Apple Music: music.apple.com/us/album/die-vertraute-fremde/1742343717?i=1742343718

Jazz home page where “Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Flüsterkneipe”, providing music reviews and music discoveries like “Die vertraute Fremde”.
This music post about song “Die vertraute Fremde” by “Flüsterkneipe” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Flüsterkneipe” and more Jazz, Jazz songs like “Die vertraute Fremde” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Flüsterkneipe – Die vertraute Fremde” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Eric Papilaya – Beat That Feeling | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Трек объединяет в себе элементы диско и хаус музыки, создавая энергичный вайб, погружая в ламповую, позитивную атмосферу. Эта работа словно диктует вам свои правила — танцуй со мной, двигайся и не останавливайся. Хочется отметить вокальное исполнение -Eric Papilaya-, которое добавляет миксу дополнительную эмоциональность и динамику. Этот трек безусловно добавит ярких красок в вашу жизнь и поднимет настроение!”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The track combines elements of disco and house music, creating an energetic vibe, immersing you in a tube-like, positive atmosphere. This job seems to dictate its own rules to you – dance with me, move and don’t stop. I would like to note the vocal performance of -Eric Papilaya-, which adds additional emotionality and dynamics to the mix. This track will definitely add bright colors to your life and lift your spirits!”

-Nagamag.com

“Der Track kombiniert Elemente aus Disco- und House-Musik, erzeugt eine energiegeladene Atmosphäre und lässt Sie in eine röhrenartige, positive Atmosphäre eintauchen. Dieser Job scheint dir seine eigenen Regeln zu diktieren – tanze mit mir, bewege dich und höre nicht auf. Hervorheben möchte ich die Gesangsleistung von -Eric Papilaya-, die dem Mix zusätzliche Emotionalität und Dynamik verleiht. Dieser Track wird definitiv leuchtende Farben in Ihr Leben bringen und Ihre Stimmung heben!”

-Nagamag.com

The original review of “Eric Papilaya – Beat That Feeling” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Eric Papilaya” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Beat That Feeling” by the remarkable “Eric Papilaya”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Eric Papilaya – Beat That Feeling.” The song manages to take you on a journey through the world of Disco, House (Old-school) music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Eric Papilaya – Beat That Feeling” on Spotify

You can listen to “Eric Papilaya – Beat That Feeling” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.


Lyrics of Eric Papilaya – Beat That Feeling

Return of the big gun Return with a bang Return of the big time Reunite the clan
Step out of your way fellas So full of doubt
You ́ll be exstatic to let go That ́s what it ́s all about
Can you beat that feeling
Can you beat that feeling
Can you beat that feeling
Then pull it off and have us dancing on the ceiling Can you beat that feeling
Can you beat that feeling
Then pull it of and shake the floor until we ́re reeling to the sound
People assemble Joining the tribe Filling the temple With amazing vibe
No better time to choose brothers So full of doubt
Would you choose to let go
if everything ́s allowed
Can you beat that feeling
Can you beat that feeling
Then pull it off and have us dancing on the ceiling Can you beat that feeling
Can you beat that feeling
Then pull it of and shake the floor until we ́re reeling to the sound
So what is life if not
the pursuit of moments like this Where we create together Something we can share together Something that is singular Something that is us.


Additional information/sources for Eric Papilaya – Beat That Feeling

Song Sources for “Eric Papilaya – Beat That Feeling”:
Spotify: open.spotify.com/track/1OTgpv46qkzhcWI12ofb8P

Jazz home page where “Eric Papilaya – Beat That Feeling” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Eric Papilaya”, providing music reviews and music discoveries like “Beat That Feeling”.
This music post about song “Beat That Feeling” by “Eric Papilaya” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Eric Papilaya” and more Jazz, Disco, House (Old-school) songs like “Beat That Feeling” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Eric Papilaya – Beat That Feeling” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Maia Onda – Runaway | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Τα φωνητικά δηλώνουν την παρουσία τους δυναμικά από την πρώτη στιγμή και συναρπάζουν το μυαλό και την ψυχή. Καθαρά και με θάρρος μας μεταφέρουν την ενέργεια τους. Η υπέροχη πληθωρική μελωδία φωτίζει την μέρα μας και μας δίνει ώθηση για ένα νέο ξεκίνημα. Ο ρυθμός με μια κεφάτη επιθετικότητα ολοκληρώνει τη δυναμική του κομματιού.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The vocals declare their presence dynamically from the first moment and fascinate the mind and soul. Clean and courageously carry their energy. The wonderful exuberant melody illuminates our day and gives us a boost for a new start. The pace with a cheerful aggression completes the dynamics of the track.”

-Nagamag.com

“Der Gesang erklärt ihre Anwesenheit vom ersten Moment dynamisch und fasziniert den Geist und die Seele. Sauber und mutig ihre Energie tragen. Die wundervolle ausgelassene Melodie beleuchtet unseren Tag und gibt uns einen neuen Start. Das Tempo mit einer fröhlichen Aggression vervollständigt die Dynamik der Strecke.”

-Nagamag.com

The original review of “Maia Onda – Runaway” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Maia Onda” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Runaway” by the remarkable “Maia Onda”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Maia Onda – Runaway.” The song manages to take you on a journey through the world of Pop Rock music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Maia Onda – Runaway” on Youtube and Spotify

You can listen to “Maia Onda – Runaway” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Maia Onda – Runaway”.


Lyrics of Maia Onda – Runaway

i know that i’ve been there before
i know her trouble to the core
she should just go f***ing close that door

i know the stories that he tells
i know this bullsh*t way too well
she should just go f***ing save herself

yeah, she should run away, run away from you
like i did run away, run away from you too
yeah, she should run away, run away from you
like i did run away, run away from you too

i know exactly what you told her
to belittle and control her
you know what you do

but did she ever question why
your everyword sounds like a lie
she finds a way to justify it

did it ever cross her mind
you aren’t even worth a fight
i wanna open her eyes

yeah, she should run away, run away from you
like i did run away, run away from you too
yeah, she should run away, run away from you
like i did run away, run away from you too

(like i ran away, i ran away)

girl, run away
there’s no reason, no reason to stay
oh girl, run away
there’s no reason, no reason to stay

she should run away, run away from you
like i did run away, run away from you too
yeah, she should run away, run away from you
oh, like i did run away, run away from you

oh girl, run away
there’s no reason, no reason to stay


Additional information/sources for Maia Onda – Runaway

The song “Maia Onda – Runaway” is released by Tonladen

Song Sources for “Maia Onda – Runaway”:
Spotify: open.spotify.com/track/7ond2FnNUq0bGr1xXau1OT
Youtube: www.youtube.com/watch?v=r-dRtKJCyPw
Apple Music: music.apple.com/us/album/runaway/1708880868?i=1708881319
Deezer: www.deezer.com/track/2470509605
Pandora: www.pandora.com/TR:105533816

Rock home page where “Maia Onda – Runaway” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Maia Onda”, providing music reviews and music discoveries like “Runaway”.
This music post about song “Runaway” by “Maia Onda” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Maia Onda” and more Rock, Pop Rock songs like “Runaway” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Maia Onda – Runaway” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Liberty – Pray for blessing | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“With guitar themes perfectly aligned together and produced so well, song really have that hook, catchy moment that you want to come back, over and over again. Lead vocal is so fitting with the music behind it, addictive in a way, creating great atmosphere within the song.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Με τα θέματα κιθάρας τέλεια ευθυγραμμισμένα μαζί και παράγονται τόσο καλά, το τραγούδι έχει πραγματικά αυτό το γάντζο, πιασάρικα στιγμή που θέλετε να επιστρέψετε, ξανά και ξανά. Το Lead Vocal είναι τόσο κατάλληλο με τη μουσική πίσω από αυτό, εθιστικό με έναν τρόπο, δημιουργώντας μεγάλη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι.”

-Nagamag.com

“Mit Gitarrenthemen, die perfekt zusammen ausgerichtet und so gut produziert wurden, haben Song wirklich diesen Haken, ein eingängiger Moment, den Sie immer und immer wieder zurückkommen möchten. Lead Vocal passt so zu der Musik dahinter, in gewisser Weise süchtig und schafft eine großartige Atmosphäre innerhalb des Songs.”

-Nagamag.com

The original review of “Liberty – Pray for blessing” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Liberty” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Pray for blessing” crafted by the gifted artist of “Liberty”. This Afrobeats composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Liberty – Pray for blessing”. The song as well offers an intriguing exploration of Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Afrobeats compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Afrobeats songs from all corners of the globe, to the global audience of Afrobeats music enthusiasts!

Listen to “Liberty – Pray for blessing” on Spotify

You can listen to “Liberty – Pray for blessing” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.


Lyrics of Liberty – Pray for blessing

Kbright oh oh yeah
They say vanity is this life
But me I won chop this life
if you get money ,you go enjoy life
Money bring happiness you know?
Money bring joy Shey you know ?
No Dey dull yourself
Just keep feeling the vibes
As you Dey work you dey try
Everybody know yes you dey try oh
Just keep on doing your thing
Just keep on doing your work
Sure mercy go come oh
Uhna uhna
And then pray

Pray for the blessing
And then pray for grace
(Pray for grace)
Work for the money
And then Pray for grace
(Pray for grace )
Pray for the blessing
And then pray for grace
(Pray for grace)
Work for the money
And then Pray for grace

Who never work no go chop oh
Nah who work go chop oh
No food for lazy man
Who never work no go chop oh
Nah who work go chop oh
No food for lazy man

I just wanna gain oh
Anytime I work I want togain oh
I just want a pay day
Anything I do try to pay me oh
No time for excuse
I don’t have time for excuse
Shey you know ,you know yeah
No time for whalah
I don’t have time for whalah
Don’t try to stress me make you no see whalah

Pray for the blessing
And then pray for grace
(Pray for grace)
Work for the money
And then pray for grace
(Pray for grace )
Pray for the blessing
And then pray for grace
(Pray for grace)
Work for the money
And then Pray for grace

Who never work no go chop oh
Nah who work go chop oh
No food for lazy man
Who never work no go chop oh
Nah who work go chop oh
No food for lazy man

I just wanna gain oh
Anytime I work I want
Anything I do try to pay me oh


Additional information/sources for Liberty – Pray for blessing

The song “Liberty – Pray for blessing” is released by LibertyArtMusic

Song Sources for “Liberty – Pray for blessing”:
Spotify: open.spotify.com/track/34GwGQfetwDJpRNVqrh7hD

Afrobeats home page where “Liberty – Pray for blessing” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Liberty”, providing music reviews and music discoveries like “Pray for blessing”.
This music post about song “Pray for blessing” by “Liberty” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Liberty” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “Pray for blessing” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Liberty – Pray for blessing” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Junes Ivy – Friendly Killer | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Бархатный бит и мягкая аранжировка инди-фолк сливаются с плавными мелодиями, создавая музыкальную платформу для вокала -Junes Ivy-. Этот трек не только поражает душу и сердце, но и удивляет своим мощным продакшеном, что делает эту песню драгоценной находкой для любителей качественной и глубокой музыки.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The velvet bit and soft arrangement of the indie filk merge with smooth melodies, creating a musical platform for vocals -junes IVY-. This track not only impresses the soul and heart, but also surprises with its powerful production, which makes this song a precious find for lovers of high -quality and deep music.”

-Nagamag.com

“Das Samtbit und die weiche Anordnung des Indie -Filks verschmelzen mit glatten Melodien und schaffen eine musikalische Plattform für Vocals -Junes Ivy-. Dieser Track beeindruckt nicht nur die Seele und das Herz, sondern überrascht auch mit seiner kraftvollen Produktion, was diesen Song zu einem kostbaren Fund für Liebhaber von hoher Qualität und tiefer Musik macht.”

-Nagamag.com

The original review of “Junes Ivy – Friendly Killer” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Junes Ivy” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Friendly Killer” by “Junes Ivy”. A Rock composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Rock reviewer during listening to “Junes Ivy – Friendly Killer”. which submerging as well Indie Rock, Alternative Rock, Post-grunge experience through itself.

Listen to “Junes Ivy – Friendly Killer” on Spotify

You can listen to “Junes Ivy – Friendly Killer” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Junes Ivy – Friendly Killer

The song “Junes Ivy – Friendly Killer” is released by DistroKid

Song Sources for “Junes Ivy – Friendly Killer”:
Spotify: open.spotify.com/track/23ucv2DkYNItXAi8Wun0yw

Rock home page where “Junes Ivy – Friendly Killer” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Junes Ivy”, providing music reviews and music discoveries like “Friendly Killer”.
This music post about song “Friendly Killer” by “Junes Ivy” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Junes Ivy” and more Rock, Indie Rock, Alternative Rock, Post-grunge songs like “Friendly Killer” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Junes Ivy – Friendly Killer” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Leon Tomic – A New Day | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Великолепное неоклассическое произведение от -Leon Tomic-, которое даёт нам почувствовать внутреннее возрождение и оптимизм каждого нового дня. Эта композиция, несомненно, передает чувство надежды и предвкушения чего-то лучшего. Она является настоящим источником вдохновения и привносит в нашу жизнь позитивные и добрые эмоции.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A magnificent neoclassical work from -leon Tomic-, which makes us feel the internal revival and optimism of each new day. This composition undoubtedly conveys a sense of hope and anticipation of something better. It is a real source of inspiration and brings positive and kind emotions into our lives.”

-Nagamag.com

“Eine großartige neoklassische Arbeit von -leon Tomic-, die uns die interne Wiederbelebung und den Optimismus eines jeden neuen Tages spüren. Diese Komposition vermittelt zweifellos ein Gefühl der Hoffnung und Vorfreude auf etwas Besseres. Es ist eine echte Inspirationsquelle und bringt positive und freundliche Emotionen in unser Leben.”

-Nagamag.com

The original review of “Leon Tomic – A New Day” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Leon Tomic” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Neoclassical reviewers and it all about “Leon Tomic – A New Day”. Hit play button and lay back while the vibes that Leon Tomic managed to create will feel your body with the feelings that only “A New Day” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Neoclassical songs from around the world, and share them with Neoclassical listeners, worldwide.

Listen to “Leon Tomic – A New Day” on Spotify

You can listen to “Leon Tomic – A New Day” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for Leon Tomic – A New Day

Song Sources for “Leon Tomic – A New Day”:
Spotify: open.spotify.com/track/0WA1U1b8tKfbvFoh2E96Wd

Neoclassical home page where “Leon Tomic – A New Day” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Leon Tomic”, providing music reviews and music discoveries like “A New Day”.
This music post about song “A New Day” by “Leon Tomic” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Leon Tomic” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical songs like “A New Day” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Leon Tomic – A New Day” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

B.B. Cole – Trucker Babe | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Мажорная мелодия и качающий ритм создают ощущение движения по шоссе, а трогательные тексты рассказывают историю сильной и независимой женщины. Вводный гитарный рифф придает композиции жару, а оригинальный голос -B.B. Cole- впечатляет своей силой и харизмой. Мелодия наполнена живительной силой, энергией и ностальгией, которая заставляет слушателя задуматься о своих собственных мечтах и целях.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Major melody and rhythm -rhythm create a feeling of movement along the highway, and touching texts tell the story of a strong and independent woman. The introductory guitar riff gives the composition the heat, and the original voice isb.b. Cole is impressive by its strength and charisma. The melody is filled with life -giving force, energy and nostalgia, which makes the listener think about his own dreams and goals.”

-Nagamag.com

“Major Melody und Rhythmus -Rhythmus schaffen ein Gefühl der Bewegung entlang der Autobahn, und berührende Texte erzählen die Geschichte einer starken und unabhängigen Frau. Das Einführungsgitarrenriff gibt der Komposition die Hitze und die ursprüngliche Stimme ISB.B. Cole ist beeindruckend durch seine Stärke und Charisma. Die Melodie ist voller Lebenskraft, Energie und Nostalgie, wodurch der Zuhörer über seine eigenen Träume und Ziele nachdenkt.”

-Nagamag.com

The original review of “B.B. Cole – Trucker Babe” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “B.B. Cole” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Trucker Babe” crafted by the gifted artist of “B.B. Cole”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “B.B. Cole – Trucker Babe”. The song as well offers an intriguing exploration of Country, Pop Rock, Adult Contemporary music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “B.B. Cole – Trucker Babe” on Youtube and Spotify

You can listen to “B.B. Cole – Trucker Babe” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “B.B. Cole – Trucker Babe”.


Lyrics of B.B. Cole – Trucker Babe

Five days on the road
North and south with my load
It’s still a long way to go
And my diesel’s a bit slow
But I’ll speed up for the last few miles
To meet my folks with a delicate smile

I need my wheels and my high-heels
cause I’m a trucker babe, cause I’m a trucker babe
Get a fill-up, put on my make-up
cause I’m a trucker babe, cause I’m a trucker babe
From the drive-thru to the barbecue
cause I’m a trucker babe, cause I’m a trucker babe
Someone polish the chrome of my truck!
As I enjoy the foam in the tub
Cause I’m a trucker babe
Cause I’m a trucker babe
Cause I’m a trucker babe

Mondays highways call
Back to the long haul
Chugging from town to town
Road queen without a crown
East to west cause I’m obsessed
500 miles a day is the life I know best

Chorus

400 horsepower in my hands
400 horsepower in my hands
400 horsepower in my hands
400 horsepower in my hands

Chorus


Additional information/sources for B.B. Cole – Trucker Babe

The song “B.B. Cole – Trucker Babe” is released by Between Music

Song Sources for “B.B. Cole – Trucker Babe”:
Spotify: open.spotify.com/track/72AcIJfOIrijfmrdbScW2W
Youtube: www.youtube.com/watch?v=uh7huIIy1_o
Apple Music: music.apple.com/us/album/trucker-babe/1713289327?i=1713289328
Deezer: www.deezer.com/track/2511898781
Pandora: www.pandora.com/TR:107831490

Rock home page where “B.B. Cole – Trucker Babe” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “B.B. Cole”, providing music reviews and music discoveries like “Trucker Babe”.
This music post about song “Trucker Babe” by “B.B. Cole” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “B.B. Cole” and more Rock, Country, Pop Rock, Adult Contemporary songs like “Trucker Babe” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “B.B. Cole – Trucker Babe” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Load More Posts
Go to Top