Rush Sturges – Capsized

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Τα εκφραστικά φωνητικά κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Η ευφράδεια λόγου και η άνεση στη ροή τους είναι αξιοπρόσεκτη. Η ζωηρή μελωδία ανεβάζει τη διάθεση και μας ξεσηκώνει. Μια όμορφη μέρα ξεκινά δυναμικά και ο ήλιος μόλις έχει ανατείλει με όλη του τη λάμψη για εμάς. Ο ρυθμός δίνει την δική του παράσταση για να μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους.”

“Expressive vocals earn the impression from the first moment. The fluent speech and comfort in their flow is noteworthy. The lively melody raises the mood and raises us. A beautiful day begins dynamically and the sun has just risen with all its shine for us. The rhythm gives its own show to make us even happier.” *

“Las voces expresivas ganan la impresión desde el primer momento. El discurso y la comodidad con fluidez en su flujo es notable. La animada melodía aumenta el estado de ánimo y nos cría. Un hermoso día comienza dinámicamente y el sol acaba de aumentar con todo su brillo para nosotros. El ritmo da su propio espectáculo para hacernos aún más felices.” *

-Nagamag.com

The song “Rush Sturges – Capsized” is released by River Roots Records

Song Sources for “Rush Sturges – Capsized”:
Spotify: open.spotify.com/track/3sgwhmFp0aQFCNglUrEhNc
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pwIGiez9UZI

Chris de Sarandy – Autopilot

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η απαλή και νοσταλγική μελωδία μας μεταφέρει τόσο επιτυχημένα τον ρομαντισμό της και μας ταξιδεύει. Τα εξαιρετικά φωνητικά εκφράζουν τα συναισθήματα μας που ψάχνουν να βρουν διέξοδο αφήνοντας να φανεί ο πόνος και το πάθος που έχουν φωλιάσει βαθιά μέσα στην ψυχή. Ο όμορφος ρυθμός μας παρηγορεί και με διακριτικότητα προσπαθεί να βγάλει τις γκρίζες μέρες από τη ζωή μας.”

“The soft and nostalgic melody brings us so successfully its romance and travels us. The extremely vocals express our feelings that they are looking for to find a way out, letting the pain and passion that have nestled deep into the soul show. Our beautiful rhythm comforts and discretionary tries to get the gray days out of our lives.” *

“La melodía suave y nostálgica nos trae tan exitosamente su romance y nos viaja. Las voces extremadamente expresan nuestros sentimientos que están buscando para encontrar una salida, dejando que el dolor y la pasión se han acurrucado en el alma. Nuestras hermosas comodidades de ritmo y discreción intentan sacar los días grises de nuestras vidas.” *

-Nagamag.com

The song “Chris de Sarandy – Autopilot” is released by Embassy of Music

Song Sources for “Chris de Sarandy – Autopilot”:
Spotify: open.spotify.com/track/2cfGZfnmzuGSYichlztLBV
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0SY7m-Jv5xs
Apple Music: music.apple.com/us/album/autopilot/1683070698?i=1683071247
Deezer: www.deezer.com/track/2245068317

Find Chris de Sarandy on Socials:
Instagram: www.instagram.com/chrisdesarandy/
Twitter: twitter.com/chrisdesarandy
TikTok: www.tiktok.com/@chrisdesarandy

Hogland – After Life

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Interesting mixture of style combined together intro this club oriented EDM song. Country feeling with guitar info progresses so well into dance summer anthem. Lead vocal is so catchy, same goes with beautiful synth themes, that creates wonderful atmospheric structure. ”

“Ενδιαφέρον μείγμα στυλ σε συνδυασμό με αυτό το τραγούδι προσανατολισμένο στο club. Η αίσθηση της χώρας με τις πληροφορίες κιθάρας εξελίσσεται τόσο καλά στο χορό καλοκαιρινό ύμνο. Το Lead Vocal είναι τόσο πιασάρικο, το ίδιο συμβαίνει με όμορφα θέματα synth, που δημιουργεί υπέροχη ατμοσφαιρική δομή.” *

“Intressant blandning av stil kombinerade intro denna klubborienterade EDM -låt. Landskänsla med gitarrinfo fortskrider så bra in i dans sommarsång. Leadvokal är så fängslande, samma sak med vackra synth -teman, som skapar underbar atmosfärisk struktur.” *

-Nagamag.com

The song “Hogland – After Life” is released by Helix Records

Song Sources for “Hogland – After Life”:
Spotify: open.spotify.com/track/5NUQxIxeF3IaGs0pSAr4BX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=a5fU3o60GfU
Deezer: www.deezer.com/track/2263103387

Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Nicky Romero is back with another deep summer hit. Smooth and slower groove perfectly captures depth of emotion that lyrics have. Lead vocal is catchy, perfect with with the sound and music. Arrangement and production feels organic and mellow with soothing flow. ”

“Ο Nicky Romero επιστρέφει με ένα άλλο βαθύ καλοκαιρινό χτύπημα. Η ομαλή και πιο αργή αυλάκωση καταγράφει τέλεια το βάθος των συναισθημάτων που έχουν οι στίχοι. Το Lead Vocal είναι πιασάρικο, ιδανικό με τον ήχο και τη μουσική. Η ρύθμιση και η παραγωγή αισθάνονται βιολογικά και μαλακά με χαλαρωτική ροή.” *

“Nicky Romero is terug met nog een diepe zomerhit. Soepel en langzamere groove legt perfect de diepte van emotie vast die teksten hebben. Lead Vocal is pakkend, perfect met het geluid en de muziek. Opstelling en productie voelt organisch en zacht aan met een rustgevende stroming.” *

-Nagamag.com

The song “Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love” is released by Virgin

Song Sources for “Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/5yPEJ4UF90Km4KmLl2h4EE
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZUzq9ImMszk

TelQuel – Wanna Make A Real Change

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Rhythm groove and melodic structure is very catchy, feels like you heard it before. Beautiful funky vibe of the song is blended together with various styles, creating this wonderful homage to the 70’s. Production feels so organic as well, like it is done decades ago, but crystal clear for modern standards. ”

“Ο ρυθμός Groove και η μελωδική δομή είναι πολύ πιασάρικα, αισθάνεται σαν να το ακούσατε πριν. Όμορφη funky vibe του τραγουδιού αναμειγνύεται μαζί με διάφορα στυλ, δημιουργώντας αυτό το θαυμάσιο φόρο τιμής στη δεκαετία του ’70. Η παραγωγή αισθάνεται επίσης τόσο οργανική, όπως γίνεται πριν από δεκαετίες, αλλά κρυστάλλινα για τα σύγχρονα πρότυπα.” *

“El ritmo de ritmo y la estructura melódica son muy pegadizas, se siente como si lo escuchaste antes. Hermoso ambiente funky de la canción se combina con varios estilos, creando este maravilloso homenaje a los años 70. La producción también se siente tan orgánica, como se hace hace décadas, pero es cristalino para los estándares modernos.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “TelQuel – Wanna Make A Real Change”:
Spotify: open.spotify.com/track/7zyFxCjQLJmQ1N0UD3hGEl
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Wdt_T7EfLgA
Apple Music: music.apple.com/us/album/wanna-make-a-real-change/1683537756?i=1683537757
Deezer: www.deezer.com/track/2247012377

Secret Night Gang – Out Of My Head

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Blissful vocals is the hook you need from this song. From the wonderful background choir alike to the lead ones, that creates beautiful atmosphere within the song. Soothing and very relaxing vibe with smooth funky groove that is blended perfectly with the vocal structure, capture truly wonderful atmosphere of the song. ”

“Το ευτυχισμένο φωνητικό είναι το γάντζο που χρειάζεστε από αυτό το τραγούδι. Από την υπέροχη χορωδία φόντου μέχρι τα μολύβια, που δημιουργεί όμορφη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι. Χαλαρωτικό και πολύ χαλαρωτικό vibe με ομαλή funky groove που αναμειγνύεται τέλεια με τη φωνητική δομή, συλλάβει πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα του τραγουδιού.” *

“Blissful Vocals es el gancho que necesitas de esta canción. Desde el maravilloso coro de fondo hasta los principales, eso crea un ambiente hermoso dentro de la canción. Vibra calmante y muy relajante con un ritmo suave y funky que se combina perfectamente con la estructura vocal, captura una atmósfera realmente maravillosa de la canción.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Secret Night Gang – Out Of My Head”:
Spotify: open.spotify.com/track/2d0BCwvni1Yri1JmM9kyXG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pSSZUWKLmWI

Klaz – 1930

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Soothing and very relaxing atmosphere of the song is something you want to dive in instantly. It pulls you into this wonderful and dreamy world of sound structure. Laid back vibe is perfectly produced. Chanting ethno vocal creates the best part of the song, blissful and calming moment. ”

“Η χαλαρωτική και πολύ χαλαρωτική ατμόσφαιρα του τραγουδιού είναι κάτι που θέλετε να βουτήξετε αμέσως. Σας τραβάει σε αυτόν τον υπέροχο και ονειρικό κόσμο της ηχητικής δομής. Η χαλάρωση της ατμόσφαιρας παράγεται τέλεια. Η ψαλμωδία εθνοτικής φωνής δημιουργεί το καλύτερο μέρος του τραγουδιού, ευτυχισμένη και ηρεμιστική στιγμή.” *

“Rustende en zeer ontspannen sfeer van het nummer is iets waar je meteen in wilt duiken. Het trekt je in deze prachtige en dromerige wereld van geluidsstructuur. De relaxte sfeer wordt perfect geproduceerd. Chanting Ethno Vocal creëert het beste deel van het nummer, zalig en kalmerend moment.” *

-Nagamag.com

The song “Klaz – 1930” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – 1930”:
Spotify: open.spotify.com/track/5UqDBCSmldr1y0UMk1rBSg
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QpcnOhgjY_o

Find Klaz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/klaztunes/

ADH – Magic System (feat. J. Anthoni) [DJ Tunez Remix] (Remix by ADH)

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Slower tempo song but with still very groovy beats and very calming atmosphere in the background that creates very laid back vibe. Vocals are very catchy, specially the chorus part, with overall very smooth structure that is blended perfectly with the song. ”

“Το πιο αργό τραγούδι του tempo αλλά με ακόμα πολύ groovy beats και πολύ χαλαρωτική ατμόσφαιρα στο παρασκήνιο που δημιουργεί πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα. Τα φωνητικά είναι πολύ πιασάρικα, ειδικά το κομμάτι χορωδίας, με συνολική πολύ ομαλή δομή που αναμειγνύεται τέλεια με το τραγούδι.” *

“Chanson de tempo plus lente mais avec des rythmes encore très groovy et une atmosphère très apaisante en arrière-plan qui crée une ambiance très décontractée. Les voix sont très accrocheuses, en particulier la partie chœur, avec une structure globale très lisse qui se mélange parfaitement avec la chanson.” *

-Nagamag.com

The song “ADH – Magic System (feat. J. Anthoni) [DJ Tunez Remix] (Remix by ADH)” is released by BT Music Worldwide

Song Sources for “ADH – Magic System (feat. J. Anthoni) [DJ Tunez Remix] (Remix by ADH)”:
Spotify:
open.spotify.com/track/5Z3Z5Pj0tNexM5QabwbbQe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=17PWvNXENE8
Apple Music: music.apple.com/us/album/magic-system-feat-j-anthoni-dj-tunez-remix/1685170930?i=1685170931
Deezer: www.deezer.com/track/2177351587

Sophia Streams x Hope Dunbar – Put That Gavel Down, Boy

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“This song feels like a perfect time machine into a last century. Beautiful vocal that leads this wonderful song is like a perfect homage to the great soul, jazz and blues singers. Capturing that essence of the various styles, it creates some truly wonderful atmosphere, with depth and emotion. ”

“Αυτό το τραγούδι αισθάνεται σαν μια τέλεια μηχανή χρόνου σε έναν περασμένο αιώνα. Όμορφο φωνητικό που οδηγεί αυτό το θαυμάσιο τραγούδι είναι σαν ένα τέλειο φόρο τιμής στη Μεγάλη Ψυχή, Τζαζ και μπλουζ τραγουδιστές. Καταγράφοντας αυτή την ουσία των διαφόρων στυλ, δημιουργεί κάποια πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα, με βάθος και συγκίνηση.” *

“Esta canción se siente como una máquina del tiempo perfecta en un siglo pasado. Hermosa vocal que lidera esta maravillosa canción es como un homenaje perfecto para los grandes cantantes de Soul, Jazz and Blues. Capturando esa esencia de los diversos estilos, crea una atmósfera realmente maravillosa, con profundidad y emoción.” *

-Nagamag.com

The song “Sophia Streams x Hope Dunbar – Put That Gavel Down, Boy” is released by Sophia Sings

Song Sources for “Sophia Streams x Hope Dunbar – Put That Gavel Down, Boy”:
Spotify: open.spotify.com/track/5Kvj5ccKEn7rRifQxoBogU
Youtube: www.youtube.com/watch?v=XI0ZE1EUE5U
Apple Music: music.apple.com/us/album/put-that-gavel-down-boy/1637271042?i=1637271043
Deezer: www.deezer.com/track/1835950847

Glass Mansions – Nearsighted

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Crystal, crispy and very catchy lead vocal is just mesmerizing. Interesting mixture of styles, that are perfectly blended together. Smooth electronic sounds and hard guitar leads, layered with very groovy beats, creates amazing peak moment within the songs end. ”

“Crystal, τραγανό και πολύ πιασάρικο φωνητικό μολύβι είναι απλά μαγευτικό. Ενδιαφέρον μείγμα στυλ, που αναμειγνύονται τέλεια μαζί. Οι ομαλοί ηλεκτρονικοί ήχοι και οι σκληροί κιθάρες, στρωμένοι με πολύ groovy beats, δημιουργούν εκπληκτική στιγμή κορυφής μέσα στο τέλος των τραγουδιών.” *

“Crystal, crujiente y muy pegadizo vocal principal es simplemente fascinante. Interesante mezcla de estilos, que se mezclan perfectamente. Los sonidos electrónicos suaves y los cables duros de la guitarra, en capas con ritmos muy maravillosos, crea un momento pico increíble dentro del final de las canciones.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Glass Mansions – Nearsighted”:
Spotify: open.spotify.com/track/6KMRHekKmlIwCKYNHYGHGq
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ESOuE4RDOL8

Find Glass Mansions on Socials:
Twitter: twitter.com/GlassMansions
TikTok: www.tiktok.com/@glassmansions

Website of Glass Mansions:
www.tinyurl.com/glassmansionsvideos

Load More Posts
Go to Top